การเฝ้าระวังโรคสถานการณ์ SUTH
Influenza Up

อัตราป่วย 10,368

H.conjunctivitis Down

อัตราป่วย 100

Chickenpox Up

อัตราป่วย 200

Diarrhoea Down

อัตราป่วย 20

Influenza Up

อัตราป่วย 10,368

H.conjunctivitis Down

อัตราป่วย 100

Chickenpox Up

อัตราป่วย 200

Diarrhoea Down

อัตราป่วย 20