วิเคราะห์ข้อมูลรายเดือน SUTH
0 0 0 0 00000
ลำดับ ปี Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค แยกตามเดือน (เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง)

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค แยกตามเดือน

อัตราป่วยรายโรค แยกตามปี (เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง)