อัลบั้ม รพ.มทส. จัดอมรมหลักสูตร SUTH Service Excellence To Humanize Health care


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. จัดอมรมหลักสูตร SUTH Service ...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. จัดอมรมหลักสูตร SUTH Service Excellence To Humanize Health care

วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 11 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.มทส. จัดอบรมหลักสูตร SUTH Service Excellence To Humanize Health care วิทยากร โดย คุณภาณุ ชัยศิริ ( Royal First Class Flight Attendance,Crew Resource Management Facilitator ) และทีมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พิธีเปิด โดย นพ.วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ รพ.มทส. สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการและยกระดับพฤติกรรม การบริการสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร เพื่อให้ผู้รับบริการเกิด ความประทับใจ และพึงพอใจต่อการได้รับบริการสูงสุดต่อไป กิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เน้นการนำองค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริงโดยการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของทีมวิทยากร ซึ่งผู้เข้าอบรม จะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดงานบริการ และพร้อมส่งมอบการบริการที่สร้างความประทับใจ ให้กับผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และเป็นที่พึ่งของสังคม”


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี